Parentified
A short about the parentified child syndrome.
In collaboration with Soleil du Midi, Dahra Mia Kirchert, Saskia Freeke and Nikolaj Weitze Severin.